AAC

บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 41 คน, เมื่อวาน 68 คน, สัปดาห์นี้ 549 คน
เดือนนี้ 2,602 คน, ปีนี้ 7,299 คน, รวม 42,766 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 25963 คน
:: สำนักปลัด :
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

นายกล้า มานาดี
หัวหน้าสำนักปลัด
(โทร 091-8630340)

นายชนะชัย เชิดสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


........ว่าง........
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพัชราภรณ์ แสนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

........ว่าง........
นิติกร

พันจ่าเอกไพโรจน์ พลนงค์
พยาบาลวิชาชีพ

นายสมชาย พรมบุตร
นักพัฒนาชุมชน

จ่าเอกสุโข นนทะใส
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธนากร เรื่องลือ
นักวิชาการเกษตร

นางวิไลพร เยี่ยมอ่อน
นักจัดการงานทั่วไป

นายกาญจนศักดิ์ กัณหาเรียง
นักจัดการงานทั่วไป

นายจรัส โม้ตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวรพันธ์ ไชยมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายภณษกร ศิริยศไกร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายเสกสรร โพธิ์ปัฒสา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายโกสินทร์ ขาวแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายมานพบ สุภารมย์
พนักงานขับรถยนต์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมคิด พลเยี่ยม
พนักงานขับรถ

นายไพรวัลย์ ลาดี
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอุดร บุตรโคตร
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวรวิช สียางนอก
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเมรินทร์ ทองประทีป
พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิรัน อุตมะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวรัญญู บูชาทิพย์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายชัด บรรพมิ่ง
พนักงานกู้ชีพ

นายสมศักดิ์ โพธิ์หล้า
พนักงานกู้ชีพ

นายวิชาญ นาเลิง
พนักงานกู้ชีพ

นายทองคำ ศรีหัวโทน
คนงานประจำรถขยะ

นายทัศนัย น้อยธง
คนงานประจำรถขยะ

นางสาวกฤษณา สีแสงน้อย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวชลธิชา จำรัสภูมิ
พนักงานจ้างเหมา

นางอุไร อุปนันท์
แม่บ้าน

Copyright © 2021. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com