AAC
การเงิน-การคลัง

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 44 คน, เมื่อวาน 68 คน, สัปดาห์นี้ 552 คน
เดือนนี้ 2,605 คน, ปีนี้ 7,302 คน, รวม 42,769 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 25963 คน

คู่มือการให้บริการ

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

# รายการ ไฟล์แนบ
1 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ เมื่อวันที่ 2021-05-03 23:32:32 ดาวน์โหลด
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:07:20 ดาวน์โหลด
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:07:04 ดาวน์โหลด
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:06:50 ดาวน์โหลด
5 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:06:33 ดาวน์โหลด
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:06:23 ดาวน์โหลด
7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:06:12 ดาวน์โหลด
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:05:57 ดาวน์โหลด
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:05:46 ดาวน์โหลด
10 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:05:35 ดาวน์โหลด
11 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:05:18 ดาวน์โหลด
12 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:05:04 ดาวน์โหลด
13 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:04:47 ดาวน์โหลด
14 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:04:32 ดาวน์โหลด
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:04:16 ดาวน์โหลด
16 การแจ้งขุดดิน เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:04:03 ดาวน์โหลด
17 การแจ้งถมดิน เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:03:35 ดาวน์โหลด
18 การรับชำระภาษีป้าย เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:03:23 ดาวน์โหลด
19 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:02:44 ดาวน์โหลด
20 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:02:29 ดาวน์โหลด
21 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:02:16 ดาวน์โหลด
22 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:01:56 ดาวน์โหลด
23 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) เมื่อวันที่ 2021-05-03 20:01:34 ดาวน์โหลด
Copyright © 2021. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com