AAC
การเงิน-การคลัง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
# รายการ ไฟล์แนบ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เมื่อวันที่ 24-02-23 ดาวน์โหลด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2566 เมื่อวันที่ 24-02-23 ดาวน์โหลด
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2565 เมื่อวันที่ 24-02-23 ดาวน์โหลด
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เมื่อวันที่ 24-02-23 ดาวน์โหลด
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2565 เมื่อวันที่ 24-02-23 ดาวน์โหลด
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2565 เมื่อวันที่ 23-02-23 ดาวน์โหลด
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เมื่อวันที่ 23-02-23 ดาวน์โหลด
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เมื่อวันที่ 23-02-23 ดาวน์โหลด
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เมื่อวันที่ 23-02-23 ดาวน์โหลด
10 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เมื่อวันที่ 23-02-23 ดาวน์โหลด
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนเมษายน 2565 เมื่อวันที่ 23-02-23 ดาวน์โหลด
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2565 (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 23-02-23 ดาวน์โหลด
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 23-02-23 ดาวน์โหลด
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2565 (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 23-02-23 ดาวน์โหลด
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2565 เมื่อวันที่ 26-04-22 ดาวน์โหลด
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เมื่อวันที่ 26-04-22 ดาวน์โหลด
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2565 เมื่อวันที่ 26-04-22 ดาวน์โหลด
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2564 เมื่อวันที่ 26-04-22 ดาวน์โหลด
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เมื่อวันที่ 26-04-22 ดาวน์โหลด
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2564 เมื่อวันที่ 26-04-22 ดาวน์โหลด
21 แบบสรุปราคากลาง ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านวังหินลาด หมู่ที่ 1 แบบ ปร.5 เมื่อวันที่ 01-06-21 ดาวน์โหลด
22 แบบสรุปราคากลาง ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านวังหินลาด หมู่ที่ 1 แบบ ปร.5 เมื่อวันที่ 01-06-21 ดาวน์โหลด
23 แบบสรุปราคากลาง ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านก้องเจริญ หมู่ที่ 12 แบบ ปร.5 เมื่อวันที่ 01-06-21 ดาวน์โหลด
24 แบบสรุปราคากลาง ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านก้องเจริญ หมู่ที่ 12 แบบ ปร.5 เมื่อวันที่ 01-06-21 ดาวน์โหลด
25 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านวังหินลาด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เมื่อวันที่ 01-06-21 ดาวน์โหลด
26 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านวังหินลาด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เมื่อวันที่ 01-06-21 ดาวน์โหลด
27 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านก้องเจริญ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เมื่อวันที่ 01-06-21 ดาวน์โหลด
28 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านก้องเจริญ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เมื่อวันที่ 01-06-21 ดาวน์โหลด
29 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านวังหินลาด หมู่ที่ 1 จากบ้านนายอดุลย์ รอบรู้ ถึงบ้านนายดุสิต ครุฑนอก เมื่อวันที่ 22-04-21 ดาวน์โหลด
30 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านวังหินลาด หมู่ที่ 1 จากบ้านนางบุญหลาย ชัยโคตร ถึงบ้านนางคำบาง แสงอุบล เมื่อวันที่ 22-04-21 ดาวน์โหลด
31 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านก้องเจริญ หมู่ที่ 12 จากบ้านนายสำเภา ชินทะนาม ถึงบ้านนายเสมียน บริจันทร์ เมื่อวันที่ 22-04-21 ดาวน์โหลด
32 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านก้องเจริญ หมู่ที่ 12 จากบ้านนางแตม ขันลุน ถึงบ้านนางบัวเครือ ชั้นจูม เมื่อวันที่ 22-04-21 ดาวน์โหลด
33 ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านวังหินลาด หมู่ที่ 1 จากบ้านนายอดุลย์ รอบรู้ ถึงบ้านนายดุสิต ครุฑนอก เมื่อวันที่ 22-04-21 ดาวน์โหลด
34 ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านวังหินลาด หมู่ที่ 1 จากบ้านนางบุญหลาย ชัยโคตร ถึงบ้านนางคำบาง แสงอุบล เมื่อวันที่ 22-04-21 ดาวน์โหลด
35 ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านก้องเจริญ หมู่ที่ 12 จากบ้านนายสำเภา ชินทะนาม ถึงบ้านนายเสมียน บริจันทร์ เมื่อวันที่ 22-04-21 ดาวน์โหลด
36 ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านก้องเจริญ หมู่ที่ 12 จากบ้านนางแตม ขันลุน ถึงบ้านนางบัวเครือ ชั้นจูม เมื่อวันที่ 22-04-21 ดาวน์โหลด
37 โครงการก่อสร้างถนนเส้นเรียบคลอง-หมู่ที่-7 เมื่อวันที่ 31-03-21 ดาวน์โหลด
38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร-บ้านวังหินลาด-หมู่ที่-1 เมื่อวันที่ 31-03-21 ดาวน์โหลด
39 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาคำน้อย-หมู่ที่-3 เมื่อวันที่ 31-03-21 ดาวน์โหลด
40 โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-บ้านโสกก้อง-หมู่ที่-6 เมื่อวันที่ 31-03-21 ดาวน์โหลด
41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร-บ้านโสกอุดม-หมู่ที่-7 เมื่อวันที่ 31-03-21 ดาวน์โหลด
42 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร-บ้านวังเจริญ-หมู่ที่-10 เมื่อวันที่ 31-03-21 ดาวน์โหลด
43 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร-บ้านนาดี-หมฦู่ที่-9 เมื่อวันที่ 31-03-21 ดาวน์โหลด
44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร-บ้านโสกอถดม-หมู่ที่-7 เมื่อวันที่ 31-03-21 ดาวน์โหลด
45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร-บ้านหนองทอง-หมู่ที่-11 เมื่อวันที่ 31-03-21 ดาวน์โหลด
46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร-บ้านก้องเจริญ-หมู่ที่-12 เมื่อวันที่ 31-03-21 ดาวน์โหลด
47 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.แบบปิด-หมู่ที่-8 เมื่อวันที่ 31-03-21 ดาวน์โหลด
48 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร-บ้านนาคำน้อย-หมู่ที่-3 เมื่อวันที่ 31-03-21 ดาวน์โหลด
49 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร-บ้านหนองไผ่เหนือ-หมู่ที่-8 เมื่อวันที่ 31-03-21 ดาวน์โหลด
50 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เมื่อวันที่ 31-03-21 ดาวน์โหลด

Copyright © 2021. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com