AAC

 สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

      ตำบลวังหินลาด เป็นตำบลใน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเริ่มจากราษฎรกลุ่มหนึ่งได้อพยพเข้าจากบ้านชุมแพ เมื่อปี พ.ศ.2469 เพื่อหาทำเลตั้งถิ่นฐาน ทำไร่ ทำนา เนื่องจากบริเวณแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จนชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้น และได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2474 และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านวังหินลาด เพราะมีลำห้วยธรรมชาติ ด้านทิศตะวันออกของหมู่บาน ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านใช้เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ และบริเวณลำห้วยแห่งนี้ลึก และกว้างกว่าลำห้วยทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่หินลาดเป็นวังน้ำใสสะอาด สามารถดื่มกินได้ และมีหินธรรมชาติลาดตัดลำห้วย เป็นฝายกั้นทำให้น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดปี จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านวังหินลาด ขึ้นกับตำบลชุมแพ มีหมู่บ้านที่ก่อตั้งขึ้นภายหลัง คือ บ้านหนองไผ่เหนือ บ้านโสกก้อง บ้านฝายหิน บ้านหนองทุ่ม บ้านนาคำน้อย และบ้านโป่งแห้ง และเมื่ออำเภอชุมแพมีการแบ่งพื้นที่เพื่อจัดตั้งหนองไผ่จึงถูกโอนมาขึ้นกับตำบลหนองไผ่ ในปี 2527 มีการแบ่งแยกหมู่ที่มีขนาดใหญ่ ประชากรหนาแน่น คือ บ้านโสกก้องหมู่ 11 ขอแยกเป็น บ้านโสกอุดม หมู่ 27 และขอแยกบ้านหนองไผ่เหนือ เป็นบ้านนาดีอีกหมู่บ้านหนึ่ง ในปี พ.ศ.2528 จึงมีการขอแบ่งแยกหมู่บ้านวังหินลาด หนองทุ่ม ฝายหิน นาคำน้อย โป่งแห้ง โสกก้อง โสกอุดม หนองไผ่เหนือ และนาดี ยกฐานะขึ้นเป็น "ตำบลวังหินลาด" โดยตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่ที่เก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ ภายหลังมีการขอแบ่งแยกหมู่บ้านเพิ่มเติม คือ บ้านวังหินลาดขอแยกเป็นบ้านวังเจริญ บ้านหนองทุ่มขอแยกเป็นบ้านหนองทอง และบ้านโสกก้องขอแยกเป็นบ้านก้องเจริญ ปัจจุบันตำบลวังหินลาดมีหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน มีนายยุทธนา ชินทะนาม เป็นกำนัน และมีนายเชวงศักดิ์ เบ้าสิน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 
    
        องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ตั้งอยู่เขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวอำเภอชุมแพ ๑๒ กิโลเมตร ตำบลวังหินลาดเป็น ๑ ใน ๑๒ ตำบลของอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีอาณาเขตพื้นที่ ใกล้เคียง ๔ ส่วน คือ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ ติดเทือกเขาภูเวียง ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ พื้นที่ตำบลวังหินลาดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ๑๙,๗๘๗.๕๐ ไร่หรือ ๓๑.๖๖ ตารางกิโลเมตร
 
 
จำนวนประชากรทั้งสิ้น ๘,๗๔๘ คน แยกเป็น
  ชาย   ๔,๔๐๒  คน
  หญิง  ๔,๓๔๖  คน
จำนวนครัวเรือน   ทั้งสิ้น  ๒,๑๒๙ ครัวเรือน 
ความหนาแน่นเฉลี่ย   ๒๗๖.๓๑   คน  ต่อตารางกิโลเมตร
 
 
 
        ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร ทำนา รับจ้างทั่วไป ทำไร่อ้อย ทำข้าวหลาม เลี้ยงสัตว์
 
 
 
         โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยธรรมชาติไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และมีหินธรรมชาติลาดติดลำห้วยเป็นฝายกั้นน้ำ ทำให้อุดมสมบูรณ์ตลอดปี บางส่วนเป็นดินทรายเหมาะสำหรับปลูกพืชผล
 
ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลตำบลนาจาน  อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลตำบลหนองไผ่  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ เทือกเขาภูเวียง  อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองเขียด   อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
ขนาดอันดับพื้นที่
บ้านวังหินลาด 338 333 671 159 5
บ้านหนองทุ่ม 348 339 687 181 11
บ้านนาคำน้อย 403 411 814 212 2
บ้านฝายหิน 301 298 599 152 3
บ้านโป่งแห้ง 330 362 692 166 8
บ้านโสกก้อง 337 308 645 176 10
บ้านโสกอุดม 275 289 564 133 9
บ้านหนองไผ่เหนือ 550 545 1,095 308 4
บ้านนาดี 535 502 1,037 253 1
๑๐ บ้านวังเจริญ 275 264 539 158 7
๑๑ บ้านหนองทอง 408 419 827 191 6
๑๒ บ้านก้องเจริญ 335 304 634 135 12
รวม ๑๒ หมู่บ้าน 4,435 4,374 8,809 2,224  

ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอชุมแพ ณ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙สภาพสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

 
 
 
       
        ประชาชนตำบลวังหินลาดมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกัน ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยมีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ
 
 
 
       
ศาสนา ประชาชนในตำบลวังหินลาด  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีสาสนสถาน  ๑๒  แห่ง  คือ
วัดวังศิลาทอง วัดแสงจันทร์
วัดปทุมพร วัดสว่างโนนคูณ
วัดชัยมงคล       วัดป่าภูนกยูง
วัดโนนศิลา       วัดป่าเทพนิมิต
วัดราษฎรบำรุง วัดสว่างโนนทัน
วัดป่าเทพอุดมธรรม วัดสุวรรณชัยมงคล
 
 
 
 
 
   
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)
มีการจัดตั้ง อสม. ทุกหมู่บ้าน
 
 
   
 
ประเพณีงานสงกรานต์
เพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ทำบุญปีใหม่
บุญบั้งไฟ
 
 
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
มีการจัดตั้ง อสม. ทุกหมู่บ้าน
 
 
       
 

          โรงเรียนในสังกัดสำนักงานปฐมศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา ๕  ในพื้นที่จำนวน  ๖  โรงเรียน  ดังนี้

โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ
โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร
 

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.วังหินลาด ที่จำนวน  ๕  แห่ง  ดังนี้

 ศ.พ.ด. บ้านก้องเจริญ หมู่ ๑๒  ศ.พ.ด. บ้านนาคำน้อย หมู่
 ศ.พ.ด. บ้านวังเจริญ หมู่ ๑๐  ศ.พ.ด. หนองไผ่นาดี หมู่
 ศ.พ.ด. บ้านฝายหิน หมู่        
 
 
 
 
Copyright © 2021. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com