AAC
บริการข้อมูล


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 21 คน, เมื่อวาน 68 คน, สัปดาห์นี้ 529 คน
เดือนนี้ 2,582 คน, ปีนี้ 7,279 คน, รวม 42,746 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 25963 คน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 แก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 10 พ.ศ.2558 อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉับที่ 3 พ.ศ. 2561 อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 อ่านต่อ
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2541 อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2554 อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-2548 อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 อ่านต่อ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 อ่านต่อ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 อ่านต่อ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 อ่านต่อ
พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 อ่านต่อ
พระราชกฤฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2561 อ่านต่อ
Copyright © 2021. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com