AAC

การเงิน-การคลัง

 อัตลักษณ์

       จักรสานสุ่มไก่ ใบเสมาล้ำค่า พลาญหินน่าชวนชม สังคมร่มเย็น แลเห็นผาภูเวียง เคียงคู่อ่างภูนกยูง


 วิสัยทัศน์-พันธกิจ

        องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดดังนี้

 วิสัยทัศน์ (Vision)

       วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น

                                ชุมชนเข้มแข็ง                     ร่วมแรงพัฒนา
                                รักษาสิ่งแวดล้อม                 พร้อมพัฒนาอาชีพให้สดใส
                                ก้าวไกลการศึกษา                 บำรุงรักษาวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น

 พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด จึงกำหนดพันธกิจการพัฒนาไว้ ดังนี้

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐาน เช่น ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า ท่อและร่องระบายน้ำ อาคารสถานที่
 2. พัฒนาเศรษฐกิจ โดย ส่งเสริมสนับสนุน การเกษตร ปศุสัตว์ การประมง การก่อสร้าง หละพัฒนาแหล่งน้ำเพ่อการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
 3. พัฒนาและส่งเสริม ในด้านศิลปวัฒนธรรม สังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม อุบัติเหตุการป้องกันภัย
 4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม การจัดสถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ
 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยการเสริมสร้างการพัฒนาการด้านการเมองการปกครองประชาธิปไตยมนท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร การมีส่วนร่มของประชาชนและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐ จังหวัด อำเภอ
 6. การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ
 7. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การสงเคราะห์ การกีฬา และสุขภาพอนามัย

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. ชุมชนในเขตอบต.วังหินลาด มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 2. เส้นทางการคมนาคมมีความสะดวก ระบายน้ำเสียและน้ำท่วมขังได้โดยเร็ว รวมทั้งมีน้ำ มีไฟฟ้าใช้ทั่วพื้นที่ในเขต อบต.
 3. ประชาชนในเขต อบต.วังหินลาด ได้รับการศึกษา การกีฬาออกกำลังกาย การบริการด้านสาธารณสุขและบริการด้านสังคมอย่างทั่วถึง ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่
 4. ปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่ออกกำลังกาย เป็นที่พักผ่อน และการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 6. การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

Copyright © 2021. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com