AAC

ข้อบัญญัติ

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

# รายการ ไฟล์แนบ
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 2021-05-14 15:46:00 ดาวน์โหลด
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 2021-05-14 15:45:45 ดาวน์โหลด
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แก้ไขเพิ่มเต็ม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 2021-05-14 15:45:12 ดาวน์โหลด
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 2021-05-14 15:42:35 ดาวน์โหลด
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (แก้ไขเพิ่มเต็ม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 2021-05-14 15:41:48 ดาวน์โหลด
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ฉบับปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 2021-05-14 15:41:05 ดาวน์โหลด
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แก้ไขเพิ่มเต็ม ฉยัยที่ 2) พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 2021-05-14 15:39:44 ดาวน์โหลด

Copyright © 2021. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com