AAC

 ประวัติวามเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

      ตำบลวังหินลาด เป็นตำบลใน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเริ่มจากราษฎรกลุ่มหนึ่งได้อพยพเข้าจากบ้านชุมแพ เมื่อปี พ.ศ.2469 เพื่อหาทำเลตั้งถิ่นฐาน ทำไร่ ทำนา เนื่องจากบริเวณแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จนชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้น และได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2474 และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านวังหินลาด เพราะมีลำห้วยธรรมชาติ ด้านทิศตะวันออกของหมู่บาน ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านใช้เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ และบริเวณลำห้วยแห่งนี้ลึก และกว้างกว่าลำห้วยทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่หินลาดเป็นวังน้ำใสสะอาด สามารถดื่มกินได้ และมีหินธรรมชาติลาดตัดลำห้วย เป็นฝายกั้นทำให้น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดปี จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านวังหินลาด ขึ้นกับตำบลชุมแพ มีหมู่บ้านที่ก่อตั้งขึ้นภายหลัง คือ บ้านหนองไผ่เหนือ บ้านโสกก้อง บ้านฝายหิน บ้านหนองทุ่ม บ้านนาคำน้อย และบ้านโป่งแห้ง และเมื่ออำเภอชุมแพมีการแบ่งพื้นที่เพื่อจัดตั้งหนองไผ่จึงถูกโอนมาขึ้นกับตำบลหนองไผ่ ในปี 2527 มีการแบ่งแยกหมู่ที่มีขนาดใหญ่ ประชากรหนาแน่น คือ บ้านโสกก้องหมู่ 11 ขอแยกเป็น บ้านโสกอุดม หมู่ 27 และขอแยกบ้านหนองไผ่เหนือ เป็นบ้านนาดีอีกหมู่บ้านหนึ่ง ในปี พ.ศ.2528 จึงมีการขอแบ่งแยกหมู่บ้านวังหินลาด หนองทุ่ม ฝายหิน นาคำน้อย โป่งแห้ง โสกก้อง โสกอุดม หนองไผ่เหนือ และนาดี ยกฐานะขึ้นเป็น "ตำบลวังหินลาด" โดยตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่ที่เก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ ภายหลังมีการขอแบ่งแยกหมู่บ้านเพิ่มเติม คือ บ้านวังหินลาดขอแยกเป็นบ้านวังเจริญ บ้านหนองทุ่มขอแยกเป็นบ้านหนองทอง และบ้านโสกก้องขอแยกเป็นบ้านก้องเจริญ ปัจจุบันตำบลวังหินลาดมีหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน มีนายยุทธนา ชินทะนาม เป็นกำนัน และมีนายเชวงศักดิ์ เบ้าสิน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
Copyright © 2021. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com