AAC

บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 25 คน, เมื่อวาน 68 คน, สัปดาห์นี้ 533 คน
เดือนนี้ 2,586 คน, ปีนี้ 7,283 คน, รวม 42,750 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 25963 คน

:: ทำเนียบบุคลากร ::
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

นายอรุณ โพธิ์ปัฒสา
นายก อบต.วังหินลาด
(โทร : 061-9291122)

นายทองปาน อักษรณู
รองนายก อบต.วังหินลาด
(โทร : 094-279271)

นายสุพัด ฝ้ายป่าน
รองนายก อบต.วังหินลาด
(โทร : 094-3050020)

นายนิพนธ์ จันทะโพศรี
เลขานุการนายก อบต.วังหินลาด
(โทร : 093-2483358)

นายยุทธนา ชินทะนาม
ประธานสภา อบต.วังหินลาด
(โทร : 083-7228119)

นายธีระยุทธ สีน้อยขาว
รองประธานสภา อบต.วังหินลาด
(โทร : 093-5577196)

สิบตำรวจโทวิษณุ เถื่อนบัวระบัติ
เลขานุการสภาฯ อบต.วังหินลาด
(โทร : .........)

นายมงคล ตาสี
ส.อบต.วังหินลาด หมู่ ๑
(โทร 093-7671943)

นายธีระยุทธ สีน้อยขาว
ส.อบต.วังหินลาด หมู่ ๒
(โทร 093-5577196)

นายบุญยืน เถื่อนช้าง
ส.อบต.วังหินลาด หมู่ ๓
(โทร 063-0371808)

นายประเทือง สอนคาม
ส.อบต.วังหินลาด หมู่ ๔
(โทร 092-9644547)

นายยงยุทธ รัตนา
ส.อบต.วังหินลาด หมู่ ๕
(โทร 083-7167964)

นายยุทธนา ชินทะนา
ส.อบต.วังหินลาด หมู่ ๖
(โทร 083-7228119)

นางสาวอนัญญา ใจตรง
ส.อบต.วังหินลาด หมู่ ๗
(โทร 087-5528894)

นายสมยศ แสนหล้า
ส.อบต.วังหินลาด หมู่ ๘
(โทร 084-9044190)

นายมาโนชย์ กลิ่นอุดม
ส.อบต.วังหินลาด หมู่ ๙
(โทร 080-1901894)

นายเพ็ม คำภูเขียว
ส.อบต.วังหินลาด หมู่ ๑๐
(โทร 064-1368915)

นายถวิล ศรีนันนะ
ส.อบต.วังหินลาด หมู่ ๑๑
(โทร 061-5827690)

นายสัมฤทธิ์ ศรีษะผา
ส.อบต.วังหินลาด หมู่ ๑๒
(โทร 083-9742616 )

สิบตำรวจโทวิษณุ เถื่อนบัวระบัติ
ปลัด อบต.วังหินลาด
(โทร : .........)

นายสนธยา มุกดาหาร
รองปลัด อบต.วังหินลาด
(โทร : 087-2295908)

........ว่าง........
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นายกล้า มานาดี
หัวหน้าสำนักปลัด
(โทร 091-8630340)

นางวิลาภรณ์ กองการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(โทร 081-5452412)

นายชนะชัย เชิดสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

........ว่าง........
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพัชราภรณ์ แสนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

........ว่าง........
นิติกร

พันจ่าเอกไพโรจน์ พลนงค์
พยาบาลวิชาชีพ

นายสมชาย พรมบุตร
นักพัฒนาชุมชน

จ่าเอกสุโข นนทะใส
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธนากร เรื่องลือ
นักวิชาการเกษตร

นางวิไลพร เยี่ยมอ่อน
นักจัดการงานทั่วไป

นายกาญจนศักดิ์ กัณหาเรียง
นักจัดการงานทั่วไป

นายจรัส โม้ตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวรพันธ์ ไชยมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายภณษกร ศิริยศไกร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายเสกสรร โพธิ์ปัฒสา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายโกสินทร์ ขาวแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายมานพบ สุภารมย์
พนักงานขับรถยนต์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมคิด พลเยี่ยม
พนักงานขับรถ

นายไพรวัลย์ ลาดี
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอุดร บุตรโคตร
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวรวิช สียางนอก
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเมรินทร์ ทองประทีป
พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิรัน อุตมะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวรัญญู บูชาทิพย์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายชัด บรรพมิ่ง
พนักงานกู้ชีพ

นายสมศักดิ์ โพธิ์หล้า
พนักงานกู้ชีพ

นายวิชาญ นาเลิง
พนักงานกู้ชีพ

นายทองคำ ศรีหัวโทน
คนงานประจำรถขยะ

นายทัศนัย น้อยธง
คนงานประจำรถขยะ

นางสาวกฤษณา สีแสงน้อย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวชลธิชา จำรัสภูมิ
พนักงานจ้างเหมา

นางอุไร อุปนันท์
แม่บ้าน

นางสาวเด่นฤดี สียางนอก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

.........ว่าง..........
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวอนุภา คงภูเขียว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางนิภาพร พรมบุตร
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นางสาวชลธิชา กริชยานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายพุฒธิชาติ กัณหาเรียง
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวจตุพร เบ้าสิน
วิศวกรโยธา

นายบัณฑิต หงษ์สระแก้ว
นายช่างเขียนแบบ

นายวันเฉลิม ผางสี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายปฐมพงศ์ เพ็ญสวัสดิ์
นายช่างไฟฟ้า

นายวัฒนา อักษรณู
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นางพรรณี ขาวแดง
คนงานทั่วไป

นายศักดินัน นุยัน
พนักงานจ้างเหมา

นายประจักษ์ โพธิ์หล้า
พนักงานจ้างเหมา

นางจิรวรรณ ภิเภก
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุภา กันหาเรียง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเกตุสิริ สีแสงน้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุกัญญา คงแสนคำ
ผู้ดูแลเด็ก

นางมณีรัตน์ แสนแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอุไรวรรณ คำตา
ผู้ดูแลเด็ก

นางพิมพ์ฤดา หงษ์สระแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวธนัญญา ทาโสม
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวบุษบา สิงห์คง
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวนิตยา ไวสุวรรณ์
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวไพลิน ทองสุข
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวจารุวรรณ ทองสน
พนักงานจ้างเหมา

Copyright © 2021. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com